Wij respecteren uw privacy.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. De cookies zijn niet noodzakelijk om de website goed te laten werken. Hieronder kunt u aangeven, welke cookies wij mogen gebruiken.

Meer informatie
Naam Google Analytics Cookie
Provider Google
Doel Gebruiksgegevens en statistieken van websitebezoekers bijhouden.
Naam cookie GOOGLEANALYTICS
Vervaldatum cookie Na een maand

Meer informatie
Naam ColdFusion CFIDE/CFTOKEN Application Cookie
Provider Adobe ColdFusion
Doel Een vlottere browse-ervaring aanbieden.
Naam cookie CFTOKENS
Vervaldatum cookie Na een maand

Meer informatie
Naam Cookie Alert Popup Cookie
Provider Media Dog Productions
Doel Het cookie-waarschuwingsscherm verbergen bij toekomstige websitebezoeken.
Naam cookie COOKIEALERT
Vervaldatum cookie Na een maand
Opslaan & Afsluiten
Disclaimer  /  Privacy- & Cookiebeleid
Close

Gevolgen & risico’s

Is gasproductie uit kleine gasvelden veilig?

In Nederland produceren we alleen gas uit kleine gasvelden als het veilig en verantwoord kan.

Zijn er dan helemaal geen gevolgen en risico’s?

Bij elke vorm van mijnbouw zijn er gevolgen en mogelijke risico’s. Daar gaan we in de vragen hieronder verder op in. Eventuele gevolgen en risico’s brengen we vooraf in kaart. Dat staat in het zogenaamde Winningsplan, waarin alle details van een project staan beschreven. Zowel voor als tijdens de gasproductie wordt alles streng gecontroleerd. Dit doen we om te beginnen als Vermilion zelf. Daarnaast controleren verschillende onafhankelijke instanties ons werk ook.

Meer weten?

Wie controleert jullie activiteiten?

Alles wat we doen, wordt continu getoetst en gecontroleerd door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Daarnaast voeren verschillende onafhankelijke organisaties, zoals de Technische Commissie Bodembeweging, het KNMI en TNO, metingen en controles uit. Dat is een goede zaak: zo staat veiligheid voorop.

Meer weten?

Wie geeft jullie toestemming om activiteiten uit te voeren?

Wij voeren onze activiteiten uit volgens het nationale beleid van de Rijksoverheid en de mijnbouwregelgeving. Voordat wij onze activiteiten kunnen uitvoeren, zijn verschillende vergunningen nodig. Daarom werken wij alleen als we alle vergunningen hebben gekregen van het bevoegd gezag. Dit is meestal de minister van Economische Zaken en Klimaat. Volgens het nationale beleid is gasproductie uit kleine velden op dit moment nog nodig zolang het veilig en verantwoord kan.

Meer weten?

Zorgt gasproductie voor bodemdaling?

Bodemdaling vindt bijna overal in Nederland plaats. Ook op plaatsen waar geen gasproductie is. Bodemdaling kent veel oorzaken. Bijvoorbeeld verzakking door oxidatie van veengronden. Dit proces is in Nederland al eeuwenlang gaande. Het gebeurt in de ondiepe ondergrond (minder dan enkele honderden meters diep). Daardoor heeft dit vaak veel gevolgen voor het oppervlak. Ook bij gasproductie treedt bodemdaling op. Dat gebeurt door processen in de diepe ondergrond. Daardoor heeft dit geen merkbare gevolgen voor het oppervlak.

Meer weten?

Hoe werkt bodemdaling door gasproductie?

Aardgas zit op meer dan twee kilometer diepte onder druk in een poreuze gesteentelaag. Bijvoorbeeld zandsteen- of kalksteen. Bij gasproductie laat men het gas ontsnappen door een put. Hierdoor daalt de druk in het reservoir. Het gevolg daarvan is dat de poriën een klein beetje inzakken. Dit komt door het gewicht van de bovenliggende aardlagen. Er is dan minder gas in de poriën over om tegendruk te leveren. Dat noemen we compactie. Als dit gebeurt, zakken ook de lagen erboven een beetje. Bij dat dalingsproces verdeelt het volume van de compactie zich. Zo kan aan de oppervlakte een hele geleidelijke bodemdalingskom ontstaan. Deze komvorming vindt plaats over een groot gebied en het gebeurt heel geleidelijk, over tientallen jaren.

Meer weten?

Hoeveel daalt de bodem dan?

De bodemdaling in het diepste punt van de bodemdalingskom is uiteindelijk meestal enkele centimeters. Dit komt neer op een hoogteverschil van 1 tot 2 millimeter per strekkende 100 meter. Dit is zo weinig, omdat het geleidelijk gaat en omdat de oppervlakte van de kom zo groot is.

Meer weten?

Is bodemdaling door gasproductie schadelijk voor mijn huis?

Nee, daar is het zakkingsverschil tussen de ene kant van het huis en de andere kant simpelweg te klein voor. Dit komt van de voorkant tot de achterkant van een woning neer op een hoogteverschil van een vel papier. Voor gebouwen en infrastructuur heeft dit geen directe gevolgen.

Meer weten?

Hoe wordt bodemdaling gemeten en waar kan ik de resultaten vinden?

Dat gebeurt met waterpassing en gps. Wij voeren regelmatig bodemdalingsmetingen uit. Dit doen we volgens een meetplan dat we hebben voorgelegd aan het Staatstoezicht op de Mijnen. De resultaten van de bodemdalingsmetingen presenteren we aan betrokken lokale overheden. Daarnaast publiceren we de resultaten hieronder.

Resultaten bodemdalingsmetingen

Meer weten?

Kunnen jullie activiteiten leiden tot aardbevingen zoals in Groningen?

Nee. Wij winnen aardgas uit kleine gasvelden. Deze velden zijn duizend tot zelfs tienduizend keer kleiner dan het Groningse gasveld. Daarom is het uitgesloten dat problemen ontstaan zoals in Groningen.

Is er dan helemaal geen kans op aardbevingen?

Bij elke vorm van gasproductie is er altijd een minimale kans op een lichte beving. Het risico hierop is bij kleine gasvelden echter wel verwaarloosbaar klein.

Hoe worden bodemtrillingen gemonitord?

Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) heeft een landelijk meetnetwerk. Dat meet nauwkeurig wat er in de ondergrond gebeurt. Als een beving zou plaatsvinden, gebruikt het KNMI speciale meetapparatuur. Zo kunnen ze het epicentrum en de kracht van de beving bepalen. Daarnaast wordt in zo’n geval de grondbeweging geschat in het gebied rond het epicentrum. De meetgegevens helpen mee om te kunnen beoordelen of een gemelde gebouwschade is veroorzaakt door een mijnbouwactiviteit.

Meer weten?

Doet Vermilion zelf nog meer aan controles?

Ja. Wij zijn ervan overtuigd dat onze manier van werken veilig en verantwoord is. Toch begrijpen we dat gasproductie tegenwoordig voor veel mensen een gevoelig onderwerp is. Wij doen ons best om zorgen te verminderen. Wij hebben daarom zelf een extra netwerk van meetapparatuur (geofoonstations en accelerometers) geplaatst. Zo kunnen we het KNMI-meetnet verder verdichten. De locaties en specificaties hiervoor zijn gekozen in overleg met het KNMI. Alle stations zijn aangesloten op het meetnet van het KNMI. De gegevens worden zonder tussenkomst van Vermilion beheerd door het KNMI. De stations zijn online en live te bekijken (al zijn de signalen alleen door experts te interpreteren). De gebieden waar wij actief zijn, behoren zodoende tot de beste en meest nauwkeurig gemeten gebieden van heel Nederland.

Meer weten?

Wat gebeurt er als Vermilion schade veroorzaakt?

Wie schade veroorzaakt, moet dit netjes afhandelen. Dat geldt voor alle burgers en bedrijven in Nederland. Dus ook voor ons. Wij vergoeden alle schade die het gevolg is van onze activiteiten. Wij vinden het belangrijk dat dit onafhankelijk beoordeeld wordt. Daarom zijn wij sinds de zomer van 2020 aangesloten bij de Commissie Mijnbouwschade van de Rijksoverheid. De belangrijkste taak van deze commissie is om zorgen weg te nemen bij mensen. Deze commissie is volledig onafhankelijk en beoordeelt elke schademelding. Het oordeel van de commissie is altijd bindend.

Meer weten?

Waar kan ik schade melden?

U kunt bij de Commissie Mijnbouwschade uw schade melden.

Meer weten?

Krijgt mijn huis een nulmeting (bouwkundige opname)?

Nee. De Technische Commissie Bodembeweging heeft het nut van de nulmeting aan gebouwen geëvalueerd. Dit was in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De commissie beveelt een nulmeting niet aan. Vanaf 2019 wordt de bouwkundige opname daarom niet meer standaard voorgeschreven bij de goedkeuring van een winningsplan.

Waarom hebben jullie in het verleden bouwkundige opnames uitgevoerd?

Vóór 2019 zijn winningsplannen van Vermilion goedgekeurd met het voorschrift voor een bouwkundige opname. Dit betekent dat wij opnames uitvoerden aan een representatieve selectie van bouwwerken in de omgeving van het gasveld die gevoelig zijn voor bodembeweging. Deze zijn uitgevoerd en afgerond. Bewoners die hebben meegedaan, kunnen het bouwkundig rapport online vinden. Daarnaast zijn de eindrapporten van de uitgevoerde bouwkundige opnames per winningsplan hieronder te vinden.

Log hier in om uw rapport in te kijken

Eindrapporten per winningsplan


(Tenzij anders vermeld hebben verwijzingen op deze website naar 'Vermilion', of 'het bedrijf', of 'we/wij', of 'onze' betrekking op alle personen en operaties gerelateerd aan Vermilion Energy Inc. en/of haar dochtermaatschappijen, waaronder haar Nederlandse dochtermaatschappij Vermilion Energy Netherlands B.V., wier operaties en activiteiten het hoofdonderwerp van deze website vormen)

Staat uw vraag er niet tussen?

We staan u graag persoonlijk te woord.

Naar contact