ContactContact Us
Menu

Schade melden

Heeft u schade en vermoedt u dat deze is veroorzaakt door bodemdaling of bodemtrillingen als gevolg van aardgaswinning door Vermilion? Dan hangt de afhandeling daarvan af of de schade is veroorzaakt door bodemdaling door aardgaswinning in Friesland of niet. Hieronder geven wij stapsgewijs aan hoe u schade kunt melden en wat er gebeurt met uw schademelding. Als schade is veroorzaakt door Vermilion en het komt niet door bodemdaling door aardgaswinning in Friesland dan kunt u uw schade melden volgens onderstaande stappen.

Hieronder kunt u het proces voor schadeafhandeling als gevolgd van aardgaswinning door Vermilion vinden.

Bodemdalingsschade door aardgaswinning in Friesland

U kunt uw schademelding direct indienen bij de Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân (CBAF). Let op: CBAF oordeelt alleen over schade door bodemdaling, niet over schade door bodemtrillingen.

Klik hier voor de contactgegevens van de CBAF.

Schade anders dan bodemdalingsschade door aardgaswinning in Friesland

Stap 1:  U constateert schade.

U constateert schade aan uw huis of gebouw en vermoedt dat deze schade is veroorzaakt door aardgaswinning door Vermilion.

Tip: weet u niet zeker of de geconstateerde schade veroorzaakt kan zijn door aardgaswinning, of bij welke gaswinner u moet zijn? Dan kunt u terecht bij het Landelijk Loket Mijnbouwschade. De medewerkers van het loket onderzoeken samen met u welke mogelijkheden er zijn om eventueel een schadeclaim in te dienen.

Stap 2:  U meldt de schade bij Vermilion.

U meldt de schade bij Vermilion. Dit kan op de volgende manieren:

  1. Een digitaal schadeformulier invullen
  2. Per telefoon: 0517 493 333

Vermeldt altijd: uw naam en contactgegevens, het adres waar de schade is opgetreden, een omschrijving van de schade (eventueel met foto’s), en wanneer de schade is opgetreden.

Stap 3:  Gegevenscontrole door Vermilion.

Een medewerker van Vermilion controleert de gegevens op volledigheid en verifieert of de schade heeft plaatsgevonden binnen het invloedsgebied van aardgaswinning door Vermilion. Indien nodig wordt telefonisch met u contact opgenomen voor nadere informatie. Vervolgens wordt uw melding geregistreerd en sturen wij u een ontvangstbevestiging.

Wanneer de schademelding uit Friesland komt, zendt de medewerker de melding door aan de CBAF. Vermilion informeert u schriftelijk wanneer uw melding is doorgestuurd aan de CBAF.

Stap 4:  Vermilion neemt contact met u op.

Een medewerker van Vermilion neemt binnen twee weken contact met u op om een afspraak te maken voor een onderzoek door een externe bouwkundig expert. Tevens wordt kort de procedure met u doorgesproken en kunt u vragen stellen.

Stap 5:  Bezoek van de bouwkundig expert.

Een bouwkundig expert komt langs en onderzoekt de gemelde schade. De expert maakt daarbij ook foto’s. Indien gewenst kunt u zich bij dit bezoek laten bijstaan door een eigen externe deskundige.

Stap 6:  U ontvangt het schaderapport.

De bouwkundig expert maakt een schaderapport op. In het schaderapport staat de vastgestelde schade en het oorzakelijk verband met de aardgaswinning door Vermilion. Wanneer de schade is veroorzaakt door de aardgaswinning door Vermilion, doet de bouwkundig expert ook een voorstel voor herstel. Wanneer de schade niet is veroorzaakt door de aardgaswinning door Vermilion, wordt aangegeven waardoor de schade waarschijnlijk is veroorzaakt.

Stap 7:  Vermilion neemt contact met u op.

Een medewerker van Vermilion neemt zo spoedig mogelijk contact met u op om de conclusies uit het schaderapport door te spreken. Wanneer de schade is veroorzaakt door de aardgaswinning door Vermilion, bespreekt de medewerker met u de door u gewenste vervolgstappen: herstel of schadevergoeding. Wanneer de schade niet is veroorzaakt door de aardgaswinning door Vermilion, ontvangt u een afwijzing van uw schademelding en wordt aangegeven wat u kunt doen als u het niet eens bent met de conclusies uit het schaderapport.

Stap 8:  Niet eens met conclusies of vervolgstappen?

Bent u het niet eens met de afhandeling van uw schademelding door Vermilion? Dan kunt u de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) inschakelen. De Tcbb is een onafhankelijke commissie die adviseert over het verband tussen opsporing en winning van delfstoffen en bodembeweging, en is bij wet ingesteld. De Tcbb kan een technisch onderzoek instellen naar de vraag of, en zo ja in hoeverre zaakschade is veroorzaakt door bodembeweging als gevolg van mijnbouwactiviteiten. Voorwaarde is wél dat Vermilion eerst de kans moet hebben gehad om zelf de schadeoorzaak technisch te onderzoeken.

U kunt uw zaak schriftelijk aan de Tcbb melden binnen een maand nadat u van Vermilion een antwoord heeft gekregen waarmee u het niet eens bent, of ten laatste binnen vier maanden nadat u uw schademelding heeft gedaan en u binnen deze termijn nog geen antwoord heeft gekregen. Houdt er wel rekening mee dat u ook Vermilion op tijd moet hebben aangesproken als u de Tcbb om een advies wilt vragen. U moet uw eerste claim bij Vermilion hebben neergelegd binnen drie maanden nadat u bekend bent geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de schade die u hebt geleden.

De mijnbouwbedrijven in Nederland hebben afgesproken zich altijd te houden aan de adviezen van de Tcbb. Bent u het niet eens met het advies van de Tcbb, of wilt of kunt u niet (meer) het advies vragen van de Tcbb? Dan kunt u nog naar de civiele rechter.


(Tenzij anders vermeld hebben verwijzingen op deze website naar 'Vermilion', of 'het bedrijf', of 'we/wij', of 'onze' betrekking op alle personen en operaties gerelateerd aan Vermilion Energy Inc. en/of haar dochtermaatschappijen, waaronder haar Nederlandse dochtermaatschappij Vermilion Energy Netherlands B.V., wier operaties en activiteiten het hoofdonderwerp van deze website vormen)

Vermilion Energy Netherlands B.V.
Hoofdkantoor - Harlingen
Zuidwalweg 2, 8861 NV Harlingen
Telefoon: 0517 493 333
Internationaal: 0031 517 493 333
Kantoor - Amsterdam
Gustav Mahlerplein 11-13
3e verdieping, 1082 MS Amsterdam
Telefoon: 0517 493 306
Internationaal: 0031 517 493 306
Contact voor omwonenden
Investeringen in de omgeving waarin we werken
Noodcontact
0517 493 333
  • © 2019 Vermilion Energy Inc.
  • Juridisch
  • Website door Media Dog