ContactContact Us
Menu

Bouwkundige opname

Voordat Vermilion gas mag winnen uit een gasveld, moet de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hebben ingestemd met een winningsplan voor dat gasveld. In het winningsplan wordt onder meer de geologische structuur van het gasveld, de wijze van winning, de verwachte hoeveelheid gas en de duur van de winning beschreven.

In een aantal gevallen heeft de minister van EZK in een winningsplan voorgeschreven dat Vermilion een  bouwkundige opname moet uitvoeren van een representatieve selectie van voor bodembeweging gevoelige bouwwerken. Een bouwkundige opname is een beoordeling van de huidige bouwkundige staat van een pand.

In kaart brengen huidige staat van de bebouwing

Wanneer Vermilion een bouwkundige opname gaat uitvoeren, wordt eerst een representatieve selectie van gebouwen gemaakt die in aanmerking komen voor een opname. De selectie en de uitvoering van de bouwkundige opname is in handen van Thorbecke, een ingenieursbureau met grote ervaring in dit type onderzoek.

Vervolgens gaan de experts van Thorbecke langs om – na toestemming van de eigenaren/bewoners - de bouwkundige staat van de geselecteerde panden, zowel buiten als binnen, in beeld (foto’s) en geschrift (rapport) vast te leggen.

Resultaten

De resultaten van de bouwkundige opname worden aan de eigenaren/bewoners via een inlogcode voor een webapplicatie bekend gemaakt.

Heeft u al een inlogcode ontvangen? Dan kunt u nu inloggen.

 


(Tenzij anders vermeld hebben verwijzingen op deze website naar 'Vermilion', of 'het bedrijf', of 'we/wij', of 'onze' betrekking op alle personen en operaties gerelateerd aan Vermilion Energy Inc. en/of haar dochtermaatschappijen, waaronder haar Nederlandse dochtermaatschappij Vermilion Energy Netherlands B.V., wier operaties en activiteiten het hoofdonderwerp van deze website vormen)

Vermilion Energy Netherlands B.V.
Hoofdkantoor - Harlingen
Zuidwalweg 2, 8861 NV Harlingen
Telefoon: 0517 493 333
Internationaal: 0031 517 493 333
Kantoor - Amsterdam
Gustav Mahlerplein 11-13
3e verdieping, 1082 MS Amsterdam
Telefoon: 0517 493 306
Internationaal: 0031 517 493 306
Contact voor omwonenden
Investeringen in de omgeving waarin we werken
Noodcontact
0517 493 333
  • © 2020 Vermilion Energy Inc.
  • Juridisch
  • Website door Media Dog