ContactContact Us
Menu

Bodembeweging: bodemdaling en bodemtrilling

Bodemdaling

De bodem in Nederland bestaat uit diverse sedimenten, zoals klei, veen, zand, kalksteen, zandsteen en zout. In diepere lagen, vooral in zandsteen en kalksteen, op zo’n 2 tot 3 kilometer diepte, komen soms olie en gas voor. Bij de winning daarvan daalt de druk, en worden die lagen iets samengedrukt, dit noemen we ook wel compactie. Uiteindelijk kan dit leiden tot bodemdaling. Door de diepte waarop de samendrukking plaatsvindt, neemt bodemdaling aan het oppervlak de vorm aan van een heel geleidelijk verlopende schotelvormige bodemdalingskom van enkele kilometers groot. Daarom zijn de zakkingsverschillen over de lengte van een gebouw aan het maaiveld verwaarloosbaar. De bodemdaling treedt ook in de tijd heel gelijkmatig op. Uit tot op heden uitgevoerd onderzoek blijkt dat er geen gebouwschade te verwachten is door bodemdaling door aardgaswinning. In de praktijk is nog nooit een oorzakelijk verband tussen gebouwschade en bodemdaling door aardgaswinning geconstateerd.

Wel kunnen maatregelen voor de regulering van de waterhuishouding door het waterschap noodzakelijk zijn. Over het algemeen behoeven pas maatregelen voor de waterhuishouding te worden genomen als de bodemdaling meer dan 5 centimeter bedraagt. Waar de bodemdaling groter is of dreigt te worden, maakt Vermilion afspraken met het betreffende waterschap over te nemen maatregelen en de vergoeding daarvan. Bij veel gasvoorkomens van Vermilion is sprake van een bodemdaling van minder dan 2 centimeter.

Meer informatie over bodemdaling en aardgaswinning, kunt u onder meer vinden bij:

Resultaten bodemdalingsmetingen

Meetregisters

Bodemtrillingen

Door de samendrukking van gasvoerende lagen treden er zettingsverschillen op in de ondergrond, aan weerszijden van daar aanwezige breuken. Soms kan daardoor een kleine, plotselinge verschuiving in de ondergrond optreden op de plek van de breuk. Dat is een aardschok. Als de aardschok sterk genoeg is, kun je hem voelen, en er is dan een kans op schade aan huizen en gebouwen.

De aardgaswinning uit het Groningenveld heeft geleid tot aardbevingen. In andere gasvelden zijn aardbevingen veel zeldzamer. Dat verschil wordt veroorzaakt door de grootte van het Groningen gasveld: dat is één van de grootste gasvelden ter wereld.

Actuele informatie over aardbevingen vindt u op de website van het KNMI.


(Tenzij anders vermeld hebben verwijzingen op deze website naar 'Vermilion', of 'het bedrijf', of 'we/wij', of 'onze' betrekking op alle personen en operaties gerelateerd aan Vermilion Energy Inc. en/of haar dochtermaatschappijen, waaronder haar Nederlandse dochtermaatschappij Vermilion Energy Netherlands B.V., wier operaties en activiteiten het hoofdonderwerp van deze website vormen)

Vermilion Energy Netherlands B.V.
Hoofdkantoor - Harlingen
Zuidwalweg 2, 8861 NV Harlingen
Telefoon: 0517 493 333
Internationaal: 0031 517 493 333
Kantoor - Amsterdam
Gustav Mahlerplein 11-13
3e verdieping, 1082 MS Amsterdam
Telefoon: 0517 493 306
Internationaal: 0031 517 493 306
Contact voor omwonenden
Investeringen in de omgeving waarin we werken
Noodcontact
0517 493 333
  • © 2020 Vermilion Energy Inc.
  • Juridisch
  • Website door Media Dog