ContactContact Us
Menu

Vergunningen

De ontwikkeling van een potentieel nieuw aardgasveld verloopt in vier afzonderlijke stadia die elk eigen wettelijke voorschriften en regels kennen. Dit wettelijk kader waarborgt samen met onze focus op duurzaamheid en milieu, een verantwoord ontwikkelingsproces. In onze visie stimuleert het Nederlandse regelgevingskader een zo min mogelijk milieubelastende ontwikkeling van de aardgasbronnen die ons land rijk is. In de paragrafen hierna beschrijven we de vier ontwikkelingsfasen van een potentieel nieuw aardgasveld en de bijbehorende vergunningsvereisten in Nederland.

Fase 1: Zoeken naar aardgas

Geologische onderzoeken kunnen aanwijzingen geven dat de ondergrond van een bepaald gebied een commercieel levensvatbaar aardgasveld bevat. Deze informatie wordt meestal aangevuld met seismisch onderzoek naar de aard van de structuren in de ondergrond. Op deze manier kunnen we de beoordeling van het bestaan en de locatie van potentiële aardgasreservoirs beter onderbouwen. Het seismisch onderzoek is niet-invasief: we hoeven de bodem niet binnen te dringen, maar wekken vanaf het grondoppervlak kunstmatige trillingen op vanuit een gecontroleerde bron, zoals een "vibroseis truck". Elke aardlaag weerkaatst de aldus opgewekte trilling op unieke wijze. Geologen identificeren de verschillende lagen in de aardkorst door het patroon van reflecties en refracties van deze trillingen te interpreteren.

Voor een seismisch onderzoek in een bepaald gebied vragen we een opsporingsvergunning aan bij het Ministerie van Economische Zaken (EZ) en een milieuvergunning voor het gebied van de opsporing. Verder zijn er bepaalde vrijstellingen nodig om explosieven te mogen vervoeren. Soms is vanwege gemeentelijke verordeningen ook een vergunning vereist voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

Activiteit vergunning bevoegde instantie
Opsporingsrecht  Opsporingsvergunning • Ministerie van Economische Zaken
Seismisch onderzoek

• Vervoersvrijstelling

• Milieuvergunning

• Milieuvergunning voor werkzaamheden

• Rijkswaterstaat

• Gemeente

• Gemeente

Klik hier voor een overzicht van de actuele opsporingsvergunningen van Vermilion. In deze gebieden hebben wij niet alleen het exclusieve recht maar ook de verantwoordelijkheid om actief naar aardgas te zoeken.

Fase 2: Proefboren

Als de uitkomsten van het seismisch onderzoek gunstig zijn, dan is de volgende stap meestal een proefboring doen die het bestaan én de commerciële levensvatbaarheid van het beoogde aardgasreservoir kan bevestigen. In de planningsfase wordt bepaald waar in de diepe ondergrond we een put gaan boren, de zogeheten downhole target. We beoordelen ook het grondoppervlak in de omtrek van de downhole target en stellen vast waar we onze booractiviteiten op een veilige en verantwoorde manier kunnen uitvoeren. Bij de beoordeling van de oppervlaktelocatie hebben we overleg met de grondeigenaar en de bevoegde instantie. We houden onder meer ook rekening met de afstand van woningen, de nabijheid van natuurgebieden en de ontsluiting van de locatie.

Voordat we op de boorlocatie aan werkzaamheden beginnen (boorkelder, omheining, etc.) en de eventueel benodigde toegangswegen aanleggen, is er eerst een wijziging van het bestemmingsplan nodig of een milieuvergunning waarin wordt vastgelegd dat een afwijking van het bestemmingsplan is toegestaan. De gemeente controleert onder andere of de milieueffectrapportage (m.e.r.) is uitgevoerd. Op grond van de m.e.r. bepaalt de gemeente of de voorgestelde ontwikkeling mogelijk ongunstige milieueffecten kan veroorzaken.

De bouwwerkzaamheden op de locatie kunnen pas beginnen als de gemeente de vereiste milieuvergunning voor de bouw heeft afgegeven. Indien we een nieuw aardgasreservoir vanaf een bestaande productielocatie kunnen aanboren, dan is het Ministerie van EZ bevoegd om de milieuvergunning voor de bouw af te geven.

Op grond van de Waterwet stellen we Rijkswaterstaat op de hoogte van alle potentiële waterkwesties, zoals de aanleg van bestrating, de lozing op oppervlaktewater en ontwatering. Ook hiervoor kan een vergunning vereist zijn.

Volgens het Besluit Algemene Regels Milieu Mijnbouw (Barmm) stellen we het Ministerie van EZ in kennis op het moment dat de proefboorlocatie is aangelegd en we de tijdelijke mobiele boorinstallatie nog moeten installeren. Voordat het feitelijke boren aanvangt, moeten we het boorplan, het werkprogramma en de veiligheidsplannen voor de bouw ter goedkeuring voorleggen aan het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Het boren zelf duurt ongeveer drie tot zes weken als er 24 uur per dag, 7 dagen per week wordt gewerkt. Vermilion doet al het mogelijke om overlast door lawaai, licht en verkeersbewegingen bij de booractiviteiten tot een minimum te beperken. Na voltooiing van het boren verwijderen we de installatie en plaatsen een afsluiter, de X-mas tree (of spuitkruis) genoemd, op het boorgat. Indien de proefboring geen gunstig resultaat oplevert, informeren we het Ministerie van EZ hierover en daarna sluiten we de put permanent af. Dit gebeurt op een veilige en verantwoorde manier. De grondeigenaar en de bevoegde instantie bepalen of de locatie na het opruimen in de oorspronkelijke staat moet worden teruggebracht of gereedgemaakt voor andere doeleinden zoals aardwarmte. Levert de proefboring goede resultaten op, dan breekt de productiefase aan.

Activiteit vergunning bevoegde instantie
Planning proefboorlocatie

• Beoordeling milieueffectrapportage

• Wijziging van bestemmingsplan of milieuvergunning (afwijking van bestemmingsplan)

• Milieuvergunning (bouw)

• Vergunning/kennisgeving uit hoofde van Waterwet

• Gemeente*

• Gemeente*

• Gemeente*

• Rijkswaterstaat

Proefboren

• Kennisgeving uit hoofde van Barmm

• Boorplan

• Werkprogramma's, veiligheidsplannen enz.

• Ministerie van EZ

• Staatstoezicht op de Mijnen

• Staatstoezicht op de Mijnen

 * Als de booractiviteit op een bestaande mijnbouwlocatie zal plaatsvinden, vallen deze vergunningen onder de Mijnbouwwet en is niet de gemeente maar het Ministerie van EZ de bevoegde instantie.

Fase 3: Productie

 

Als uit de proefboring blijkt dat er economisch winbaar aardgas in het reservoir aanwezig is, vraagt Vermilion een productievergunning aan bij het Ministerie van EZ. Deze vergunning geeft de exploitant het exclusieve recht, en de verantwoordelijkheid, om binnen een bepaald gebied voor bepaalde tijd aardgas te produceren. Vermilion bezit momenteel 17 productievergunningen. 

Voordat we aardgas kunnen produceren, bouwen we de locatie van de proefboring om tot een productielocatie. Hiervoor is een nadere wijziging van het bestemmingsplan of milieuvergunning nodig. Net als in de proefboorfase voeren we een m.e.r. uit. Voor de bouw en exploitatie van de productielocatie vragen we een nieuwe milieuvergunning aan. Het Ministerie van EZ is hiervoor de bevoegde instantie. Bovendien moet de gemeenteraad een verklaring van geen bezwaar afgeven voor de milieuvergunning die nodig is in verband met de afwijking van het bestaande bestemmingsplan.

Naast de vereisten aan de installaties schrijft de Mijnbouwwet voor dat er een winningsplan wordt voorgelegd aan het Ministerie van EZ, voordat de aardgasproductie kan beginnen. Dit winningsplan bevat minimaal de volgende punten:

  •  Gegevens van de indiener;
  •  Beschrijving van de geologische lagge;
  •  Beschrijving van de bestaande infrastructuur;
  •  Beschrijving van het verwachte volume en de locatie van de aanwezige mineralen;
  •  Het tijdsbestek en de duur van de productie;
  •  De methode van de productie en gerelateerde activiteiten;
  •  Bodembeweging veroorzaakt door de winning en maatregelen om schade door bodembeweging te voorkomen.

De bovenstaande onderdelen van het winningsplan liggen openbaar ter inzage. Het plan omvat tevens een vertrouwelijk gedeelte met zakelijk gevoelige informatie, zoals de hoeveelheid gas die naar schatting zal worden gewonnen en de verwachte productiekosten.

De volgende instanties beoordelen het productieplan: Het Ministerie van EZ, SodM, TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek), de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) en de Mijnbouwraad. Zij adviseren over het ingediende winningsplan.

Continue metingen bewaken de eventuele trillingen en daling van de bodem. Hiervoor dient Vermilion naast het winningsplan ook een meetplan en een monitoringsplan in bij het Ministerie van EZ. Vóór het begin van de aardgasproductie worden er metingen uitgevoerd om de uitgangswaarden voorafgaand aan de productie te bepalen. Pas nadat het Ministerie van EZ het winningsplan heeft goedgekeurd en de nulmetingen zijn verricht, kan de productie beginnen. Het Ministerie van EZ evalueert de prognoses voor bodemdaling en -trillingen die in het winningsplan staan aan de hand van de doorlopende metingen en monitoring.

De werkprogramma's, veiligheidsplannen en andere relevante informatie leggen we voor aan het SodM dat toezicht houdt op de aardgasproductie.

Activiteit Vergunning Bevoegde instantie
Recht om gas te produceren   • Productievergunning • Ministerie van EZ
Bouw en gebruik van productielocatie

• Beoordeling milieueffectrapportage

• Wijziging van bestemmingsplan of milieuvergunning (afwijking van bestemmingsplan)

•  Milieuvergunning (milieu)

• Ministerie van EZ

• Gemeente en Ministerie van EZ

• Ministerie van EZ

Productie

• Winningsplan 

• Meet- en monitoringsplan

• Werkprogramma's, veiligheidsplannen enz. 

• Ministerie van EZ

• Ministerie van EZ

• Staatstoezicht op de Mijnen

Fase 4: Herstel en stopzetting

Als de aardgasputten op een locatie zijn uitgeput, dan ontmantelt Vermilion de locatie en brengt deze in de oorspronkelijke staat terug. De grondeigenaar en de bevoegde instantie bepalen de nieuwe bestemming, dat kan bijvoorbeeld de winning van aardwarmte zijn. De put is in elk geval door ons op een veilige en verantwoorde manier permanent afgesloten.

Het Ministerie van EZ wordt altijd op de hoogte gesteld van de stopzetting van een productielocatie.

 Activiteit Vergunning Bevoegde instantie
Stopzetting   • Kennisgeving  • Ministerie van EZ

(Tenzij anders vermeld hebben verwijzingen op deze website naar 'Vermilion', of 'het bedrijf', of 'we/wij', of 'onze' betrekking op alle personen en operaties gerelateerd aan Vermilion Energy Inc. en/of haar dochtermaatschappijen, waaronder haar Nederlandse dochtermaatschappij Vermilion Energy Netherlands B.V., wier operaties en activiteiten het hoofdonderwerp van deze website vormen)

Vermilion Energy Netherlands B.V.
Hoofdkantoor - Harlingen
Zuidwalweg 2, 8861 NV Harlingen
Telefoon: 0517 493 333
Internationaal: 0031 517 493 333
Kantoor - Amsterdam
Gustav Mahlerplein 11-13
3e verdieping, 1082 MS Amsterdam
Telefoon: 0517 493 306
Internationaal: 0031 517 493 306
Contact voor omwonenden
Investeringen in de omgeving waarin we werken
Noodcontact
0517 493 333
  • © 2019 Vermilion Energy Inc.
  • Juridisch
  • Website door Media Dog