ContactContact Us
Menu

De Nederlandse energie-uitdaging

Er zijn verschillende opties om in de energiebehoeften van onze hedendaagse samenleving te voorzien. In de visie van Vermilion bepalen zes hoofdcriteria de optimale energiemix in Nederland: 

Nederlandse openbare veiligheid
Dutch Public Safety

We begrijpen en aanvaarden de hoge verwachtingen die de samenleving ons oplegt. Deze verwachtingen zorgen ervoor dat Vermilion de mogelijke veiligheidsrisico’s voor omwonenden van onze activiteiten identificeert, beoordeelt en zoveel mogelijk beperkt. Onze hoogste prioriteit is en blijft het waarborgen van de openbare veiligheid. Deze verantwoordelijkheid legitimeert onze activiteiten. Het is zogezegd onze license to operate. De volgende zaken maken bijvoorbeeld deel uit van onze focus op de openbare veiligheid:

 • Beoordeling van het risico op aardbevingen
 • Beoordeling van het risico op bodemdaling
 • Milieueffect beoordeling en rapportage
 • Ruimtelijke onderbouwing
 • Veiligheidstrainingen en oefeningen

Wist u dit?

 • Er is nog nooit een aardbeving veroorzaakt door gasproductie uit de velden van Vermilion - waarvan sommige velden al meer dan 40 jaar produceren.
 • De gemiddelde verwachte bodemdaling over de gehele levensduur in verband met gaswinning op de actieve onshore-velden die Vermilion momenteel exploiteert bedraagt 2 cm.
CO2 emissies wereldwijd
Wereldwijde CO2-intensiteit

Het volgende schema geeft een overzicht van de beschikbare energiebronnen in Nederland, op volgorde van toenemende CO2-intensiteit1

co2-bronnen

 

Wist u dit?

 • Verwachte verdeling van de Nederlandse energiemix op termijn:
Nederlands energieverbruik
  hergebruik Aardgas Totaal fossiel
2015  6%  40%  94%
2020  14%  37%  86%
2023  16%  36%  84%

Bron: Gegevens ECN, PBL, CBS (2014), primair energieverbruik per energiebron

 • De CO2-voetafdruk van steenkool is bijna tweemaal zo groot als die van aardgas2.  Het verbruik van steenkool steeg de afgelopen jaren om elektriciteit te produceren, mar daalde in 2016 weer3

1 NOGEPA; april 2017
US Energy Information Administration: april 2017
CBS; april 2017

Energieleveringszekerheid in Nederland
Zekerheid van de Nederlandse energievoorziening

Waarom is de zekerheid van de Nederlandse energievoorziening van belang?

 • Het doel is een beschikbare, betrouwbare en betaalbare energievoorziening mogelijk te maken die de economie als geheel ondersteunt.
 • Op deze manier is Nederland in staat haar buitenlandse beleid te bepalen zonder dreiging dat de energievoorziening wordt onderbroken.
 • Bovendien is Nederland zo in staat zelf haar binnenlandse beleid te bepalen inzake belangrijke kwesties.

Wist u dit?

Nederland produceert aardgas, maar heeft onvoldoende energiebronnen om zelf in alle energiebehoeften te voorzien. Momenteel is ons land voor meer dan 90% van de huidige energiebehoefte afhankelijk van fossiele brandstoffen zoals aardgas, olie en steenkool.1 Nederland streeft ernaar in 2033 ten minste 16% van onze energiebehoeften af te dekken met duurzame energiebronnen2.

Gegevens ECN, PBL, CBS (2014), primair energieverbruik per energiebron; april 2017
CBS; april 2017

Werkgelegenheid in Nederland
Werkgelegenheid in Nederland

De opsporing en productie van olie en aardgas levert in totaal circa 6.000 directe en 10.000 indirecte arbeidsplaatsen in Nederland op1.
De tabel hieronder geeft de bijdrage van Vermilion weer.

Werkgelegenheid in Nederland  
Vast personeel (direct en indirect) 225
Tijdelijke project- en bouwwerkzaamheden 200
Totaal vast en tijdelijk 425
Andere arbeidsplaatsen door onze activiteiten 1.060
Totaal aantal arbeidsplaatsen in relatie tot onze activiteiten 1.485

De functies in de olie- en gasindustrie vertegenwoordigen een breed spectrum aan goedbetaalde, technische en professionele kansen voor werknemers in Nederland. Bovendien bevorderen deze banen de ontwikkeling van Nederland als kenniseconomie.

Wist u dit?

Het World Economic Forum heeft berekend dat het baanvermenigvuldigingseffect van de olie- en gassector kan oplopen tot een factor 32.  Dit betekent dat elke baan die in de olie- en gasindustrie wordt gecreëerd elders in de economie 3 andere arbeidsplaatsen oplevert.

EBN; april 2017 
World Economic Forum; april 2017

Invloed op de Nederlandse Rijksbegroting
Dutch Fiscal Impact

Hoe draagt de Nederlandse gasindustrie bij aan de economie?

 • De Nederlandse gasindustrie was in 2016 verantwoordelijk voor 16% van de totale overheidsinkomsten, wat neerkomt op € 2,8 miljard.
 • Van 1960-2013 leverde de aardgasproductie de Nederlandse staat € 283,3 miljard op.

Hoe komen de activiteiten van Vermilion ten bate van Nederland?

 • Ongeveer 70% van de waarde van de Nederlandse gasinkomsten belandt in de vaderlandse schatkist via het aandeel EBN, de vennootschapsbelasting en de productieheffingen over de waarde van de Nederlandse gasinkomsten. De resterende opbrengsten zijn voor de Nederlandse bedrijven die het aardgas opsporen en winnen zoals Vermilion.
 • In de periode 2004-2015 heeft de Nederlandse overheid € 610 miljoen geïnd van Vermilions activiteiten in ons land.
 • Sinds 2004 heeft Vermilion via haar activiteiten meer dan € 520 miljoen in Nederland geïnvesteerd.

Wist u dit?

Als de Nederlandse gasinkomsten plotseling zouden wegvallen, ontstaat er een begrotingstekort die de overheid op een andere manier moet aanvullen. Bijvoorbeeld door de inkomstenbelasting te verhogen, zou dat neerkomen op een gemiddelde jaarlijkse stijging van de inkomstenbelasting van € 630 1,2.

CBS ; april 2017
CBS; april 2017

Nederlandse ruimtelijke ordening
Nederlandse ruimtelijke planning

Aardgas is een van de meest efficiënte en hoogst geconcentreerde energiebronnen die onze samenleving ter beschikking staat. Nederland is een vrij klein land met een hoge bevolkingsdichtheid en een sterke concurrentie in het benutten van de beschikbare ruimte. Daarom is het oppervlaktebeslag van de verschillende opties voor energieontwikkeling van groot belang.

oppervlaktebeslag

Wist u dit?

Vermilion hergebruikt, waar mogelijk, bestaande locaties om het grondbeslag tot een minimum te beperken. Tijdens onze boorcampagnes van 2014 tot en met 2016 boorden we zeven van de elf putten vanaf bestaande locaties. Op deze manier beperken we het bodembeslag nog meer.

Afgeleid uit materiaal gepresenteerd in het boek: Landschap en Energie – Ontwerpen voor transitie; Dirk Sijmons & Fred Heddes; eerste editie juni 2014


(Tenzij anders vermeld hebben verwijzingen op deze website naar 'Vermilion', of 'het bedrijf', of 'we/wij', of 'onze' betrekking op alle personen en operaties gerelateerd aan Vermilion Energy Inc. en/of haar dochtermaatschappijen, waaronder haar Nederlandse dochtermaatschappij Vermilion Energy Netherlands B.V., wier operaties en activiteiten het hoofdonderwerp van deze website vormen)

Vermilion Energy Netherlands B.V.
Hoofdkantoor - Harlingen
Zuidwalweg 2, 8861 NV Harlingen
Telefoon: 0517 493 333
Internationaal: 0031 517 493 333
Kantoor - Amsterdam
Gustav Mahlerplein 11-13
3e verdieping, 1082 MS Amsterdam
Telefoon: 0517 493 306
Internationaal: 0031 517 493 306
Contact voor omwonenden
Investeringen in de omgeving waarin we werken
Noodcontact
0517 493 333
 • © 2019 Vermilion Energy Inc.
 • Juridisch
 • Website door Media Dog