ContactContact Us
Menu

Huidige activiteiten

Vermilion heeft jaarlijks verscheidene projecten lopen en vindt het belangrijk hierover informatie te verstrekken. Daarom is er per lopend project in ieder geval een project gerelateerde factsheet beschikbaar voor meer inhoudelijke informatie. Vermilion houdt zo belanghebbenden op de hoogte van de stand van zaken met betrekking tot de huidige activiteiten.

Hieronder wordt een korte samenvatting weergegeven van de lopende projecten.

3D Seismisch onderzoek

Vermilion wenst een seismisch onderzoek uit te voeren in delen van het onderzoeksgebied Zuid-Friesland en Akkrum. Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek krijgt Vermilion meer inzicht in de opbouw van de diepere ondergrond. Op basis hiervan kan een schatting gemaakt worden van de mogelijke aanwezigheid van aardgasvoorraden of duurzame energie, zoals geothermie (de winning van aardwarmte). Zo kan het seismisch onderzoek ook een rol spelen in de energietransitie binnen Nederland.

De voorbereidingen van het seismisch onderzoek zijn van juni tot en met augustus 2017. Daarna volgt de uitvoering van het onderzoek vanaf september tot en met november 2017. Tenslotte wordt het onderzoek afgerond in november en december 2017.

Voor nadere informatie kunt u een e-mail met uw vraag sturen naar seismiekinfo@vermilionenergy.com.

Eesveen

Vermilion heeft een klein aardgasvoorkomen ‘Eesveen’ aan de Wulpen te Eesveen en hier wordt sinds 2015 al aardgas geproduceerd via de put ESV-01. De put ESV-02 is gepland naar een deelvoorkomen ten zuidoosten van de put ESV-01 door middel van een schuine boring. De activiteiten van dit project vinden plaats vanaf juni 2017 met de voorbereidende werkzaamheden, in juni en juli 2017 het boren van de aardgasput ESV-02, juli tot en met eind 2017 loopt de procedure van het winningsplan en begin 2018 wordt verwacht dat de put kan worden aangesloten en de aardgasproductie gestart. Aardgasproductie zal pas plaatsvinden als alle benodigde vergunningen zijn verleend.

Nieuwehorne

Vermilion heeft in 2009 aan de Vogelweide te Nieuwehorne een put geboord: NWH-01. Destijds is winbaar gas aangetroffen, maar dit is nog niet in productie gebracht. Vermilion vermoedt dat er in een tweede voorkomen eveneens winbaar gas zit. Vanaf de bestaande mijnbouwlocatie gaat Vermilion, op basis van deze inzichten, door middel van een proefboring een nieuwe aardgasput boren: NWH-02. De activiteiten van dit project vinden plaats vanaf juli 2017 tot en met het tweede kwartaal in 2018. In juli en augustus 2017 zijn de voorbereidende werkzaamheden en in augustus wordt de aardgasput NWH-02 geboord. In het tweede kwartaal van 2018 wordt verwacht dat de aardgasproductie gestart kan worden. Ondertussen loopt de procedure van het winningsplan en wordt er nog een informatieavond door het Ministerie van Economische Zaken georganiseerd. Aardgasproductie zal pas plaatsvinden als alle benodigde vergunningen zijn verleend.

 Rottum

Vermilion wil door middel van een proefboring onderzoeken of er aardgas in de formatie van het gasveld Rottum zit en of dit economisch winbaar is. Hiervoor wordt een nieuwe locatie aangelegd aan de Kooiweg te Nijelamer. Indien er economisch winbaar aardgas aangetoond wordt, installeert Vermilion een productie-installatie, waarna het geproduceerde aardgas naar aardgasbehandelingsstation te Garijp gaat. De activiteiten vinden plaats vanaf het voorjaar in 2018 tot aan de zomer en najaar in 2018. Verscheidene vergunningen en meldingen zijn nodig, voordat Vermilion van start kan gaan met de activiteiten. 

Slootdorp bouwkundige opname

Sinds 1977 wordt er binnen de gemeentegrenzen Hollands Kroon en Schagen aardgas gewonnen uit het Slootdorp gasveld. In het winningsplan hoort een seismische risicoanalyse en hier wordt gekeken naar het risico op een bodemtrilling en het effect daarvan op de lokale leefomgeving als er een voorkomt. Vermilion heeft deze risicoanalyse laten uitvoeren voor het Slootdorp gasveld met de conclusie dat de kans op een bodemtrilling als gevolg van gaswinning verwaarloosbaar is. Ondanks dit neemt Vermilion extra maatregelen, zoals het versterken van het seismische meetnet van het KNMI en het uitvoeren van een bouwkundige opname. De bouwkundige opname verschaft bewoners en eigenaren inzicht in de huidige staat van hun pand en is in handen van ingenieursbureau Thorbecke met ervaring in dit type onderzoek. De bouwkundige opname start midden november en duurt ongeveer drie weken.  

Zuidwal

Vermilion heeft een winningsvergunning voor de concessie Zuidwal. Deze ligt in het Waddenzeegebied ten noordwesten van het Harlingen gasbehandelingsstation. Er wordt al sinds 1988 uit het Zuidwal voorkomen geproduceerd en de meeste productie ligt al in het verleden. De verwachting is dat er nog aardgas geproduceerd kan worden tot in 2020. Hiervoor heeft Vermilion een winningsplan ingediend en daar is begin oktober 2017 een ontwerpbesluit door het Ministerie van Economische Zaken op gekomen.


(Tenzij anders vermeld hebben verwijzingen op deze website naar 'Vermilion', of 'het bedrijf', of 'we/wij', of 'onze' betrekking op alle personen en operaties gerelateerd aan Vermilion Energy Inc. en/of haar dochtermaatschappijen, waaronder haar Nederlandse dochtermaatschappij Vermilion Energy Netherlands B.V., wier operaties en activiteiten het hoofdonderwerp van deze website vormen)

Vermilion Energy Netherlands B.V.
Hoofdkantoor - Harlingen
Zuidwalweg 2, 8861 NV Harlingen
Telefoon: 0517 493 333
Internationaal: 0031 517 493 333
Kantoor - Amsterdam
Gustav Mahlerplein 11-13
3e verdieping, 1082 MS Amsterdam
Telefoon: 0517 493 306
Internationaal: 0031 517 493 306
Contact voor omwonenden
Investeringen in de omgeving waarin we werken
Noodcontact
0517 493 333
  • © 2018 Vermilion Energy Inc.
  • Juridisch
  • Website door Media Dog