ContactContact Us
Menu

Bedrijfsnieuws

BEDRIJFSNIEUWS / 19.07.2018

Resultaten bodemdalingsmetingen in lijn met voorspellingen

De resultaten van de bodemdalingsmetingen die Vermilion vorig jaar boven 14 aardgasvoorkomens in Drenthe, Overijssel en Friesland uitvoerde, komen goed overeen met de voorspellingen. De gemeten bodemdalingen op het diepste punt vallen binnen de bandbreedte van normale onzekerheid. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) publiceert de resultaten van bodemdalingsmetingen (meetregisters) die in het kader van mijnbouwwet werden uitgevoerd, op de website NLOG. De resultaten van de metingen staan ook op de website van Vermilion.

Uit de resultaten van de metingen is naar voren gekomen dat boven het aardgasvoorkomen Diever, conform verwachting, geen significante bodemdaling heeft plaatsgehad. De prognose voor Vinkega en Diever is iets bijgesteld naar aanleiding van de observaties rondom Vinkega betreffende de vorm van de dalingskom. Dit gebeurde in overleg met de verantwoordelijke instanties en volgens de vereiste procedure. Vermilion neemt de metingen zeer serieus en meet continue om bodemdalingen zorgvuldig te kunnen monitoren. De analyse van de metingen bespreekt Vermilion met SodM en kan leiden tot bijstelling van de voorspellingen.

Communicatie

Vorige maand besprak Vermilion de resultaten van de metingen met SodM. Gisteren (18 juli) werden de drie provincies, Omgevingsdienst IJsselland, de waterschappen Wetterskip Fryslân en Drents Overijsselse Delta en onder meer de gemeenten Westerveld en Steenwijkerland over de resultaten geïnformeerd. Vandaag (19 juli) vond een informatiebijeenkomst met overige belanghebbenden plaats. In overleg met de gemeenten wordt nagegaan of nog een tweede informatiebijeenkomst gewenst is.

Gaswinning

Vermilion wint in Nederland aardgas uit de diepe ondergrond. De winning van aardgas uit een aardgasreservoir zorgt voor een drukvermindering in de poriën van het gesteente, waardoor het reservoir enigszins wordt samengedrukt. Dit wordt compactie genoemd en is aan het aardoppervlak terug te zien in een bodemdalingskom. Mijnbouwbedrijven zijn verplicht om in winningsplannen te laten zien hoeveel bodemdaling ze verwachten. Deze bodemdaling moet ook worden gemonitord. Dat gebeurt door middel van bodemdalingsmetingen.

Zorgvuldige procedure

Eerst wordt in overleg met het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de Technische Commissie Bodembeweging een meetplan opgesteld. Hierin wordt de frequentie van de metingen, de dichtheid en reikwijdte van het meetnet vastgelegd. Dit meetplan vereist de goedkeuring van SodM. Vervolgens worden deze metingen door Rijkswaterstaat en SodM gecontroleerd. Daarnaast overlegt Vermilion ook regelmatig met de waterschappen, omdat bodemdaling gevolgen kan hebben voor het waterpeil en de waterafvoer.

Waarom gaswinning in Nederland

Vermilion steunt de transitie naar een CO2 neutrale energievoorziening. Nederland is nu voor meer dan 90% afhankelijk van fossiele brandstoffen. De overgang naar een geheel duurzame energievoorziening is dan ook niet van de een op de andere dag gerealiseerd. De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft aangegeven dat tijdens deze transitie, aardgas uit kleine velden noodzakelijk blijft voor de komende decennia en de voorkeur heeft boven gasimport, dat een aanzienlijke hogere CO2 voetafdruk heeft. Voorwaarde is dat Nederlands aardgas veilig en verantwoord gewonnen kan worden.terug naar nieuws

(Tenzij anders vermeld hebben verwijzingen op deze website naar 'Vermilion', of 'het bedrijf', of 'we/wij', of 'onze' betrekking op alle personen en operaties gerelateerd aan Vermilion Energy Inc. en/of haar dochtermaatschappijen, waaronder haar Nederlandse dochtermaatschappij Vermilion Energy Netherlands B.V., wier operaties en activiteiten het hoofdonderwerp van deze website vormen)

  Vermilion Energy Netherlands B.V.
  Hoofdkantoor - Harlingen
  Zuidwalweg 2, 8861 NV Harlingen
  Telefoon: 0517 493 333
  Internationaal: 0031 517 493 333
  Kantoor - Amsterdam
  Gustav Mahlerplein 11-13
  3e verdieping, 1082 MS Amsterdam
  Telefoon: 0517 493 306
  Internationaal: 0031 517 493 306
  Contact voor omwonenden
  Investeringen in de omgeving waarin we werken
  Noodcontact
  0517 493 333
  • © 2020 Vermilion Energy Inc.
  • Juridisch
  • Website door Media Dog