ContactContact Us
Menu

Bedrijfsnieuws

BEDRIJFSNIEUWS / 29.11.2019

Rechter wijst bezwaren Milieudefensie over boring Vermilion in Noordwolde af

Harlingen – De Rechtbank Amsterdam heeft vandaag geoordeeld dat er geen reden is om aan te nemen dat de boring naar gas door Vermilion bij Noordwolde negatieve gevolgen zal hebben voor Natura 2000-gebieden door stikstofdepositie.

Programma Aanpak Stikstof (PAS)

De uitspraak van de Raad van State eind mei 2019 inzake het Programma Aanpak Stikstof (PAS) zorgde ervoor, dat de op dat moment geldende drempelwaarden voor stikstof niet meer mochten worden gebruikt. Op basis hiervan stelde Milieudefensie begin augustus dat voor het boorproject Noordwolde een natuurvergunning nodig is. Het project zou stikstofdepositie veroorzaken op het Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold en Leggelderveld.

Vermilion heeft het project Noordwolde daarna aangepast. Middels de nieuwe stikstofberekening (AERIUS) is vastgesteld, dat de stikstofdepositie van het project 0,00 mol per hectare per jaar bedraagt. Hiermee is aangetoond dat het project geen negatieve gevolgen heeft voor het Natura 2000-gebied en er dus geen natuurvergunning nodig is. De minister heeft dit bevestigd.

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam geeft de minister en Vermilion nu gelijk, en wijst het verzoek van Milieudefensie om de booractiviteiten op te schorten, af.

Boring Noordwolde

De activiteiten bij Noordwolde zijn in de laatste fase. Vermilion streeft ernaar de boring zo veilig en snel mogelijk en met zo min mogelijk overlast af te ronden.terug naar nieuws

(Tenzij anders vermeld hebben verwijzingen op deze website naar 'Vermilion', of 'het bedrijf', of 'we/wij', of 'onze' betrekking op alle personen en operaties gerelateerd aan Vermilion Energy Inc. en/of haar dochtermaatschappijen, waaronder haar Nederlandse dochtermaatschappij Vermilion Energy Netherlands B.V., wier operaties en activiteiten het hoofdonderwerp van deze website vormen)

  Vermilion Energy Netherlands B.V.
  Hoofdkantoor - Harlingen
  Zuidwalweg 2, 8861 NV Harlingen
  Telefoon: 0517 493 333
  Internationaal: 0031 517 493 333
  Kantoor - Amsterdam
  Gustav Mahlerplein 11-13
  3e verdieping, 1082 MS Amsterdam
  Telefoon: 0517 493 306
  Internationaal: 0031 517 493 306
  Contact voor omwonenden
  Investeringen in de omgeving waarin we werken
  Noodcontact
  0517 493 333
  • © 2020 Vermilion Energy Inc.
  • Juridisch
  • Website door Media Dog