ContactContact Us
Menu

Bedrijfsnieuws

BEDRIJFSNIEUWS / 30.11.2018

Constructieve dialoog over de uitdagingen van de energietransitie

De transitie naar een CO2-neutrale energievoorziening is zo’n complexe opgave dat lokale en nationale overheden, bedrijven en wetenschap moeten samenwerken om de energietransitie tot een succes te maken. Dat is de gedeelde conclusie van de bijeenkomst die Vermilion Energy op 29 november in Drachten hield over energie, de energietransitie en seismisch onderzoek naar gas en geothermie. Diverse belanghebbenden, waaronder vertegenwoordigers van verschillende gemeenten uit Friesland en Overijssel, droegen bij aan een constructieve dialoog over de uitdagingen en kansen van energietransitie en hoe Nederland in de nabije toekomst in de nationale energiebehoefte moet voorzien.

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat verzorgde een presentatie over nut en noodzaak van het kleine velden beleid in de energietransitie. Belangrijkste uitdaging is hiervoor lokaal draagvlak krijgen voor het publieke belang, in dit geval betaalbare energie en energiezekerheid tijdens de transitie.

Het bestuurlijk platform van gemeenten met kleine aardgasvelden van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) gaf aan dat gas noodzakelijk blijft, maar dat draagvlak, dialoog en een onafhankelijk schadeprotocol nodig zijn. Verder gaf de VNG een doorkijk naar het belang van geothermie.

EBN (Energie Beheer Nederland) lichtte de plannen toe voor de Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN). Deze campagne moet de potentie voor geothermie inzichtelijk maken in gebieden waar dit nu nog onduidelijk is. Vermilion lichtte vervolgens zijn plannen toe voor seismisch onderzoek in Friesland en delen van Overijssel en Flevoland. Dit onderzoek richt zich op potentie voor gaswinning en geothermie. Tot slot presenteerde het bedrijf de resultaten van recent seismisch onderzoek .

Naast genoemde belanghebbenden waren vertegenwoordigers aanwezig van onder meer de  gemeenten De Fryske Marren, Steenwijkerland, Súdwest-Fryslân, Weststellingwerf, Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Heerenveen. Verder namen de provincies Friesland, Drenthe en de waterschappen vanuit Friesland en Drents Overijsselse Delta evenals de Omgevingsdienst IJsselland aan de bijeenkomst deel. Dat gold ook voor het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, TNO, NOGEPA (branche vereniging van de energiesector), DAGO (verband van geothermie operators), LTO (Land- en Tuinbouw Organisaties), de Technische Commissie Bodembeweging .

Het is duidelijk dat er verschillende visies zijn op de complexe vraagstukken die de energietransitie met zich meebrengt. Het is nog onzeker welke energiebronnen uiteindelijk het meest duurzaam, efficiënt en op grote schaal toepasbaar zijn. Ook de verdeling van de kosten is een belangrijk thema; wie betaalt wat? Wat wel zeker is, is dat alle belanghebbenden deze vraagstukken samen moeten oplossen. De bijeenkomst in Drachten is wat dat betreft een bouwsteen in de intensieve dialoog die nodig is om het pad naar duurzame energie in te slaan en tegelijkertijd te zorgen voor energiezekerheid voor mens en bedrijf.terug naar nieuws

(Tenzij anders vermeld hebben verwijzingen op deze website naar 'Vermilion', of 'het bedrijf', of 'we/wij', of 'onze' betrekking op alle personen en operaties gerelateerd aan Vermilion Energy Inc. en/of haar dochtermaatschappijen, waaronder haar Nederlandse dochtermaatschappij Vermilion Energy Netherlands B.V., wier operaties en activiteiten het hoofdonderwerp van deze website vormen)

  Vermilion Energy Netherlands B.V.
  Hoofdkantoor - Harlingen
  Zuidwalweg 2, 8861 NV Harlingen
  Telefoon: 0517 493 333
  Internationaal: 0031 517 493 333
  Kantoor - Amsterdam
  Gustav Mahlerplein 11-13
  3e verdieping, 1082 MS Amsterdam
  Telefoon: 0517 493 306
  Internationaal: 0031 517 493 306
  Contact voor omwonenden
  Investeringen in de omgeving waarin we werken
  Noodcontact
  0517 493 333
  • © 2020 Vermilion Energy Inc.
  • Juridisch
  • Website door Media Dog